Java中float和double类型的精度问题

 更新时间:2022-12-29   作者:  

float与double计算

r = - System..println(r)

输出结果

0.100000024

r = - System..println(r)

输出结果

0.09999999999999998

解决方法

使用BigDecimal类型

BigDecimal bigRes = BigDecimal.valueOf(1.0).subtract(BigDecimal.valueOf(0.9));
System.out.println(bigRes.doubleValue());

输出结果

0.1 

     (1) 十进制整数如何转化为二进制数

 

           算法很简单。举个例子,11表示成二进制数:

 

                       11/2=5 余   1

 

                       5/2=2   余   1

 

                       2/2=1   余   0

 

                       1/2=0   余   1

 

                          0结束         11二进制表示为(从下往上):1011

 

          这里提一点:只要遇到除以后的结果为0了就结束了,大家想一想,所有的整数除以2是不是一定能够最终得到0。换句话说,所有的整数转变为二进制数的算法会不会无限循环下去呢?绝对不会,整数永远可以用二进制精确表示 ,但小数就不一定了。

 

      (2) 十进制小数如何转化为二进制数

 

           算法是乘以2直到没有了小数为止。举个例子,0.9表示成二进制数

 

                     0.9*2=1.8   取整数部分 1

 

                     0.8(1.8的小数部分)*2=1.6    取整数部分 1

 

                     0.6*2=1.2   取整数部分 1

 

                     0.2*2=0.4   取整数部分 0

 

                     0.4*2=0.8   取整数部分 0

 

                     0.8*2=1.6 取整数部分 1

 

                     0.6*2=1.2   取整数部分 0

 

                              .........      0.9二进制表示为(从上往下): 1100100100100......

 

           注意:上面的计算过程循环了,也就是说*2永远不可能消灭小数部分,这样算法将无限下去。很显然,小数的二进制表示有时是不可能精确的 。其实道理很简单,十进制系统中能不能准确表示出1/3呢?同样二进制系统也无法准确表示1/10。这也就解释了为什么浮点型减法出现了"减不尽"的精度丢失问题。